Inbreng PvdA Begroting 2015.

Kiek’n wat’t wordt,

In de ontwerpbegroting 2015 mocht verwacht worden dat duidelijk zou worden waar de coalitie CDA, D’66 en Gemeentebelangen nu precies voor staat. In een wereld vol onzekerheden heeft de burger behoefte aan een sterk bestuur met visie en daadkracht. Helaas vinden we dat niet terug in deze begroting.
In de financiële paragraaf wordt duidelijk gemaakt dat de onzekerheden om een sluitende begroting te kunnen realiseren zijn toegenomen, maar er worden geen consequenties aan verbonden. Een deel van bezuinigingen denkt het college te kunnen realiseren door het aantal ft’s in de eigen organisatie met 30 te beperken, maar de onderbouwing hoe dat moet ontbreekt.

Waar er fors gesneden gaat worden in de eigen ambtelijke organisatie, is het college nota bene met een extra wethouder uitgebreid. Met het ontwikkelprogramma vernieuwd bestuur wordt de uitbreiding van deze extra wethouder gemotiveerd. De beloofde vernieuwing blijft in deze begroting echter beperkt tot de vermelding dat er concrete projecten komen en het college in gesprek wil gaan met de burger? Mooie woorden, maar wat dit concreet gaat betekenen wordt niet vermeld.

De PvdA maakt zich in toenemende mate zorgen over de wijze waarop de transitie van de zorg wordt aangepakt. Een kloppende boekhouding lijkt voor dit college belangrijker dan behoud van de werkgelegenheid in de zorg. De financiële handreiking die PvdA- staatssecretaris van Rijn heeft geboden, wordt ingezet om het begrotingsrisico te beperken. De PvdA vindt dit een gemiste kans, want met de zogenoemde dienstencheque kunnen veel banen in de thuiszorg en de huishoudelijke ondersteuning voor de laagst betaalden behouden blijven.
Wij zijn geschokt over de uitspraak van de Raad van State waarmee het bestemmingplan buitengebied vernietigd werd . De (financiële) gevolgen voor Berkelland zijn nu nog niet te overzien, maar het is ronduit teleurstellend dat de coalitie nu al overtuigd lijkt van het eigen gelijk en een onafhankelijk onderzoek blokkeert. De PvdA vindt dit onacceptabel.
Het domein cultuur komt er in deze programma begroting uiterst bekaaid vanaf. Aan de voortdurende kaalslag in de sector cultuur lijkt een einde gekomen, maar verder valt er behalve de voortzetting van bestaand beleid niets nieuws te ontdekken. Heel teleurstellend dat bijvoorbeeld met geen woord gerept wordt over het zieltogende Theater ’t Spieker.
De begroting 2015 doet ons denken aan een sprookjesboek vol verlangens en droombeelden.
Het mist realiteitszin en meetbare doelstellingen. De PvdA roept het college op niet enkel
te Kiek’n wat’t wordt, maar aan de slag te gaan!

Namens de fractie PvdA Berkelland

Peter Brugman
Fractievoorzitter