Verkiezingsprogramma 2018-2022

6 januari 2018

Op 4 januari heeft de Algemene Ledenvergadering van de Partij van de Arbeid Berkelland het verkiezingsprogramma vastgesteld. Hieronder vindt u de volledige tekst van het programma. | download het programma

Solidariteit is heel gewoon!

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Berkelland, 2018-2022

Een sterke, sociale samenleving bouwen wij, samen! De Partij van de Arbeid wil Berkelland aantrekkelijk maken voor ons allemaal. Wij werken aan een samenleving zonder armoede en eenzaamheid. Solidariteit is heel gewoon! De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De gemeente Berkelland is financieel gezond. Voorzieningen zijn er voor alle inwoners – dat is onze sociaaldemocratische visie. De Partij van de Arbeid vindt dat de gemeente zich terughoudend moet opstellen bij het aanleggen van reserves.

Niet de regels, maar de mensen staan centraal in onze nuchtere en actieve gemeente. De Partij van de Arbeid wil dat inwoners en overheid écht samen gaan werken aan een duurzame toekomst voor Berkelland, voor jong en oud. We willen uw invloed vergroten door u in staat te stellen zelf belangrijke onderwerpen op de raadsagenda te plaatsen. Want, democratie is meer dan eens in de vier jaar een stem uitbrengen. Dit is het programma dat we u voorstellen.

Partij van de Arbeid, afdeling Berkelland

Speerpunten van de PvdA Berkelland voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022:

Werk en inkomen: basisvoorwaarden!

Goed wonen en prettig leven in onze plattelandsgemeente.

Berkelland schoon en energieneutraal.

Sterk in zorg, welzijn, sport en cultuur.

Geld is een middel, niet een doel.

Hier vindt u de uitwerking van waar de Partij voor de Arbeid voor staat.

Werk en inkomen: basisvoorwaarden!

 1. Ons ultieme doel is dat iedereen die in staat is om te werken, betaald werk heeft. Soms moeten we accepteren dat betaald werk (nog) niet mogelijk is. Mensen met een uitkering krijgen zelf een actievere rol in het zoeken naar betaald werk. Wij willen experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie. Dit experiment richt zich met name op mantelzorgers en 60-plussers.
 2. Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid. Dat betekent dat we de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor gemeentelijke regelingen gericht op minima vaststellen op 130% van het wettelijk sociaal minimum.
 3. Werkloosheid onder 50-plussers is een groot probleem. In het arbeidsmarktbeleid willen we niet alleen extra aandacht voor jongeren, maar ook voor oudere werkzoekenden.
 4. De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente Berkelland zich inspant om statushouders zo snel mogelijk verder te laten integreren. De gemeente moet statushouders kansen bieden, zodat betaald werk binnen hun bereik komt.
 5. We willen voorkomen dat mensen door schulden in de problemen komen. Sociale wijkteams, woningverhuurders en zorg- en welzijnsaanbieders kunnen problemen vroeg signaleren. In overleg met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, energiemaatschappijen of kredietverstrekkers moet snel actie worden ondernomen als dat nodig is, zoals het treffen van betalingsregelingen die voor alle partijen acceptabel zijn. We willen dat schuldhulpverlening gericht is op de mensen zelf en dus op het doorbreken van patronen waardoor problemen ontstaan.
 6. De bevolking krimpt, zeker ook in Berkelland. Dat betekent dat scholen minder leerlingen hebben. Scholen willen hun krachten bundelen en zoeken naar samenwerkingsverbanden. De Partij van de Arbeid vindt dat de gemeente zich hierin bescheiden moet opstellen. Initiatieven voor samenwerking liggen in de eerste plaats bij het onderwijs en de ouders.
 7. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde in de vergrijzende samenleving. Samen met de zorgorganisaties willen we nagaan hoe we ondersteuning op maat voor mantelzorgers mogelijk kunnen maken. Voor deze ondersteuning wordt structureel samengewerkt met de VIT (Vrijwillige Intensieve Thuiszorg). In 2019 wordt daarvoor € 100.000,– opgenomen in de begroting.

Goed wonen en prettig leven in onze plattelandsgemeente

 1. De komende vier jaar willen we samen met u een plan van aanpak opstellen om leegstand van woningen, winkels en bedrijfspanden in onze gemeente te voorkomen.
 2. Wij willen dat er voldoende geschikte woningen beschikbaar zijn voor jongeren en ouderen die in Berkelland willen wonen.
 3. Wij stimuleren de samenwerking tussen overheid en woningaanbieders. Berkelland blijft zo een aantrekkelijke woonplaats voor iedereen. Overheid en woningaanbieders kunnen creatief en flexibel werken aan (tijdelijke) huisvesting in bijvoorbeeld lege panden.
 4. De gemeente zal mensen actief informeren over de beschikbare middelen en voorzieningen om langer thuis te wonen.
 5. We onderhouden de openbare ruimte. Wij zijn voor natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Zwerfafval in de bermen langs de fietspaden wordt eenmaal per kwartaal opgeruimd.
 6. Duurzame veehouderij is ons doel. Megastallen bedreigen de volksgezondheid. Wij zijn tegen verdere uitbreiding van intensieve veehouderij. De nieuwe Omgevingswet biedt de gelegenheid om in het bestemmingsplan strenge normen op te nemen met betrekking tot intensieve veehouderij.
 7. Wij handhaven de regels voor (brand)veiligheid en dierenwelzijn in de veehouderij strikt.
 8. Er komt een stimuleringsbeleid voor duurzame landbouw.
 9. De Partij van de Arbeid wil aandacht voor de moeilijke situatie van veel boeren. Om problemen vroeg op het spoor te komen en om steun te bieden, willen we in gesprek blijven met de agrarische sector in de Achterhoek.
 10. Het kwaliteitsniveau van de openbare wegen, trottoirs en fietspaden moet hoog zijn.
 11. De Partij van de Arbeid wil dat bij alle kruisingen van een fietspad en een (voorrangs)weg buiten de bebouwde kom de verkeerssituatie zodanig wordt aangepast dat de voorrangsregels in vergelijkbare verkeerssituaties hetzelfde zijn. Zo wordt het verkeer in Berkelland een stuk veiliger.
 12. We voeren een gericht aankoop- en sloopbeleid voor verouderde en onverkoopbare woningen of bedrijfsgebouwen. Wij willen de ‘Subsidieregeling sloop overtollige gebouwen Berkelland 2017’ evalueren. Als deze regeling een succes was, willen we het budget voor 2018 vergroten.

Huize de Kamp, Neede

Berkelland schoon en energieneutraal

 1. We willen de hoeveelheid afval beperken. Als inwoners hun afval optimaal scheiden en het afval zo veel mogelijk wordt gerecycled, is volgens de Partij van de Arbeid een doelstelling van 75 kilo restafval (niet-recyclebaar afval) per inwoner haalbaar. Diftar (een gedifferentieerd tarief) lijkt ons daarvoor het juiste instrument. Bewoners die meer afval aanbieden, betalen daarvoor ook meer.
 2. Berkelland moet in 2030 energieneutraal zijn. Wij stimuleren het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen door voorlichtingscampagnes te organiseren, subsidies te verstrekken en daken van publieke gebouwen ter beschikking te stellen aan particulieren voor het plaatsen van zonnepanelen.
 3. Wij maken afspraken met woningaanbieders over kleinschalige energieopwekking voor en door huurders en stimuleren zo onder andere het gebruik van zonnepanelen bij huurders.
 4. Wij bevorderen eigen initiatief en samenwerking voor decentrale energieopwekking via het lokale energieloket.
 5. Alle sociale woningen zijn binnen 10 jaar goed geïsoleerd. Hierover maken we bindende afspraken met corporaties. De nettowoonlasten mogen daardoor niet omhooggaan.
 6. Duurzaamheid en energiebesparende maatregelen zien wij als eisen bij aanbestedingen van de gemeente, nieuwbouw, kaveluitgifte en bestemmingsplannen.
 7. De gemeente geeft het goede voorbeeld en neemt energiebesparende maatregelen voor haar eigen gebouwen.
 8. De Partij van de Arbeid is voor plaatsing van windmolens. Samenwerking met onze buurgemeentes is daarbij vanzelfsprekend. Wij willen ons prachtige coulisselandschap beschermen. Als blijkt dat er in Berkelland geen geschikte locaties te vinden zijn, dan willen we participeren in windmolenparken elders, bijvoorbeeld op zee.

Sterk in zorg, welzijn, sport en cultuur

 1. De Partij van de Arbeid wil investeren in welzijnswerk. Wij willen een sterke welzijnsorganisatie die problemen in de samenleving – zoals armoede, eenzaamheid en vergrijzing – signaleert en die preventief ingrijpt.
 2. Het werken in de zorg met ervaringsdeskundigen of het inzetten van maatjes is een bewezen methode om het vertrouwen van cliënten te winnen en om mensen te begeleiden.
 3. Maatjes van statushouders leveren een belangrijke bijdrage aan de integratie van statushouders. Wij willen dat de gemeente het werven van nieuwe maatjes stimuleert, onder meer door de reële onkosten van deze vrijwilligers te vergoeden.
 4. De gemeente voert een actief beleid om een gezonde leefstijl te bevorderen en promoot gezond eten en bewegen, stoppen met roken, en alcohol- en drugspreventie.
 5. We stimuleren samenwerking tussen scholen en sportverenigingen, opdat de jeugd gaat bewegen en gezond blijft.
 6. Jongeren in Berkelland missen veilige plekken waar ze zichzelf kunnen zijn. De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente Berkelland samen met jongeren meer activiteiten met en voor jongeren ontwikkelt.
 7. We gaan opnieuw kijken hoe we zwemles via school weer mogelijk kunnen maken.
 8. In een actieve samenleving waar naoberschap centraal staat, zijn cultuur en kulturhusen onmisbaar.
 9. Cultuur mag geen vergeten onderwerp meer zijn binnen de gemeente. Met de introductie van een Cultuurpas zetten we een eerste stap vooruit.
 10. Op scholen is nu een goed aanbod Algemene Muzikale Vorming. De Partij van de Arbeid wil dit uitbreiden met dans-, kunst- en cultuuronderwijs. Ook vinden we dat het aanbod aangevuld moet worden met ‘muzikaal vervolgonderwijs’ (muziekinstrumenten en zang).
 11. De bibliotheek is een laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats. Hier worden mensen ook effectief geholpen als ze analfabeet zijn of laaggeletterd. In samenwerking met de sociale wijkteams gaan wij actief die mensen benaderen die hulp nodig hebben.

Kasteel Ruurlo

Geld is een middel, niet een doel

 1. Berkelland is een financieel gezonde gemeente met een bovenmatige financiële reserve. De afgelopen jaren is er fors en vaak onnodig bezuinigd op het voorzieningenniveau. Belangrijke overheidstaken zijn verwaarloosd. De Partij van de Arbeid wil dat beleid opnieuw centraal komt te staan en is van mening dat beschikbare budgetten volledig ten goede moeten komen aan de samenleving.
 2. Het huidige inspreekrecht van de burgers tijdens officiële raadsvergaderingen en commissievergaderingen voldoet niet. Wij willen dat burgers punten kunnen aandragen die bij voldoende steun uit de samenleving geagendeerd worden in de eerstvolgende raadsvergadering.
 3. Elke inwoner moet weten waar je terechtkunt met problemen of vragen. Wij zorgen voor heldere voorlichting over de diensten die u van de gemeente mag verwachten.
 4. In de zorg is geen plaats voor een ‘stopwatchcultuur’. Als het gaat om zorg zijn we in eerste instantie niet geïnteresseerd in de prijs, maar wel in kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepassen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers, en persoonlijk contact. Wij passen de ‘Code verantwoord marktgedrag Thuisondersteuning’ toe.
 5. De Partij van de Arbeid kiest voor een sociaal verantwoord beleid in Berkelland. Als de landelijk beschikbare budgetten niet toereikend zijn, dan gaan we tot het uiterste om binnen de totale begroting financiële dekking te vinden.

Stem: Partij van de Arbeid Berkelland,

21 maart 2018