Verkiezingsprogramma 2014-2018

Lees hier het verkiezingsprogramma uit 2014, voor de huidige raadsperiode.

Berkelland, naar een nieuwe, sociale balans!

Verkiezingsprogramma PvdA Berkelland 2014-2018

U. Voor de Partij van de Arbeid begint een sterke, sociale samenleving bij u! De PvdA weet dat een sterke gemeente kan bouwen op de vindingrijkheid en daadkracht van inwoners om collectieve voorzieningen bereikbaar te houden voor iedereen en om Berkelland aantrekkelijk te maken voor wie er zich vestigen wil. In onze ideale samenleving hebben alle Berkellanders toegang tot voorzieningen.

De afgelopen vier jaar hebben we het sociale landschap in Berkelland sterk zien veranderen. De komende tijd zullen gemeenten minder geld krijgen van de rijksoverheid, al is nu nog onduidelijk hoeveel minder. Forse bezuinigingen zullen hoe dan ook onvermijdelijk zijn. Gemeenten krijgen er veel taken bij, zoals het uitvoeren van de participatiewet, de jeugdzorg, de AWBZ-begeleiding en huishoudelijke hulp. Dat vraagt veel van de gemeente en alle inwoners. Daar komt bij dat de Berkellandse bevolking vergrijst en krimpt. Al met al moet er dus meer gedaan worden, met minder geld, door minder mensen. De PvdA is ervan overtuigd dat Berkelland met andere gemeentes in de regio en in de Euregio de krachten moet blijven bundelen om gezamenlijk problemen in de samenleving aan te pakken.

Niet de regels, maar de mensen staan voor ons centraal in onze nuchtere en actieve gemeente. De PvdA wil dat inwoners en overheid écht samen gaan werken aan een duurzame toekomst voor Berkelland en Berkellanders, voor jong en oud. Daarom blijft de PvdA steeds in gesprek met u: wij vinden dat democratie meer is dan eens in de vier jaar een stem uitbrengen. Het gemeentebestuur mag zich niet afzijdig houden, maar moet zijn taak doen door met hoofd en hart beleid te formuleren en uit te voeren. Dat betekent in de praktijk dat de regierol van de gemeente duidelijk ingevuld moet worden. Zo hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen we efficiënter samenwerken. De gemeente mag niet op afstand blijven staan, maar moet juist de problemen al van afstand aan zien komen. We zullen alert blijven om moeilijkheden snel te herkennen en benoemen, waarna we samen aan oplossingen kunnen werken.

De PvdA gelooft in het optimisme en de veerkracht van inwoners in straten, wijken en kernen, in verenigingen, instellingen en organisaties van Berkelland. Wij willen met u zoeken naar een nieuwe balans om samen de zorgzame samenleving waarin iedereen mee kan doen vorm te geven. Berkelland is een grote gemeente. Het zal niet altijd mogelijk zijn in alle kernen alle voorzieningen overeind te houden. Als we minder middelen te besteden hebben, willen wij die inzetten voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. In onze ideale wereld is solidariteit heel gewoon: de sterkste schouders dragen er de zwaarste lasten. Daarom kiezen wij voor een eerlijke verdeling van schaarse middelen. Wij kiezen voor participatie. Wij kiezen ervoor om zorgen te delen. Kortom: de Partij van de Arbeid is voor interactief besturen in de breedste zin, omdat het beleid in de gemeente er is voor de Berkellanders. Wij kiezen voor u!

1. Sociaal-economisch beleid

Veel mensen verliezen hun baan in deze economische crisis. De Partij van de Arbeid weet hoe belangrijk werk is: een baan geeft zelfrespect en zelfstandigheid. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat iedereen die kan werken ook een goede baan heeft, een baan waar hij trots op kan zijn met een inkomen waarvan hij rond kan komen. Wij willen de talenten van mensen zoveel mogelijk tot hun recht laten komen. Berkelland moet een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven voor ondernemers. Net zo belangrijk vinden we het dat er goede opleidingen in de gemeente en in de regio zijn en blijven. De PvdA zal er alles aan doen om de samenwerking tussen opleidingen, ondernemers en overheid verder te verbeteren. Intensieve samenwerking met en krachtenbundeling van de verschillende maatschappelijke partners en instanties die zich bezighouden met bijvoorbeeld arbeidsmarktparticipatie en schuldhulpverlening zien wij als voorwaarden voor een succesvolle aanpak.


Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • De PvdA zet zich in voor een Plan van de Arbeid in de regio. Alle groepen: jongeren, ouderen, mensen met een beperking, mensen die vrijwilligerswerk doen, moeten daarbij betrokken worden. Samen met de mensen zelf, het bedrijfsleven, ondernemers en zzp’ers, Platform BV Berkelland, uitzendorganisaties, het mkb en andere instanties maken we het plan. Zo willen we de werkgelegenheid bevorderen en het aantal arbeidsplaatsen laten toenemen. We willen de afstemming tussen vraag en aanbod verbeteren en leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen creëren.
 • De arbeidsmarkt is groter dan Berkelland. Met een gemeenschappelijke en gecoördineerde werkgeversbenadering in de regio willen we werkgevers en werkzoekenden ondersteunen. We willen goed en intensief samenwerken met werkgevers. We verwachten dat ook werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen en afspraken met de gemeente willen maken over de inzetbaarheid van bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten.
 • Samen met jongeren, het onderwijs en het bedrijfsleven willen we jeugdwerkloosheid bestrijden in de regio. Alle jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben een baan of combineren leren en werken. Door stages of werk moeten jongeren in staat zijn een startkwalificatie te halen.
 • Mensen met een bijstandsuitkering maken een plan om maximaal twintig uur per week onbetaald te werken. De PvdA denkt daarbij bijvoorbeeld aan buddyprojecten: mensen helpen anderen die door ouderdom of ziekte eenzaam zijn geworden om weer samen gezellige dingen te doen. Ook denken we aan klussen als hulp op scholen, bij verenigingen of buiten in de wijken, bijvoorbeeld het opruimen van zwerfafval.
 • Met werkloze 45-plussers zoeken we naar stageplaatsen of scholingstrajecten, kortom: naar specifieke maatregelen, voor meer kansen op de arbeidsmarkt.
 • Mensen met een WSW-indicatie moeten zoveel mogelijk een reguliere baan krijgen en behouden. Wie niet kan werken in een reguliere baan krijgt een beschermde arbeidsplaats in de regio.
 • Mensen met een arbeidsbeperking mogen niet onder het wettelijk minimumloon betaald worden.
 • Startende zzp’ers krijgen onze steun. Als de gemeente opdrachten wil laten uitvoeren, moeten startende zzp’ers die aan de gestelde functie-eisen voldoen altijd mee kunnen dingen. Voor zzp’ers die schuldhulpverlening nodig hebben stellen we niet als voorwaarde dat zij hun bedrijf stopzetten. Zzp’ers komen in aanmerking voor het minimabeleid.
 • Medewerkers in de uitvoering, zoals thuishulpen, hebben recht op goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen volgens cao-normen, ook als zij hun werk als zzp’er doen. Wij vinden dit een belangrijk criterium in aanbestedingsprocedures. Als de gemeente thuiszorg bij een andere aanbieder gaat afnemen, moet het personeel van de ‘verliezende partij’ kunnen overstappen. De banen van de huidige thuiszorgmedewerkers moeten dus zeker gesteld worden.
 • Veel kleine ondernemers hebben schulden en een laag inkomen. Wij gaan meer schuldentrajecten met kleine ondernemers opzetten, zodat zij sneller uit de problemen komen en zich weer kunnen richten op hun eigen bedrijf.
 • De PvdA wil een solidair armoedebeleid dat gericht is op het voorkómen van armoede, voor jong en oud. Wij geloven dat een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en dat het kansen creëert. Wij willen kwetsbare inwoners van Berkelland blijven steunen.
 • Als armoede veroorzaakt wordt door schulden is pappen en nathouden geen oplossing. Bij hulp bij schulden is het niet alleen belangrijk om de financiële zaken weer op orde te krijgen. De PvdA ondersteunt de organisaties die mensen leren budgetteren en hen zo nodig helpen bij het beheren van hun inkomsten en uitgaven. Met maatschappelijke organisaties en kerken gaat de gemeente afspraken maken hoe mensen kunnen worden geholpen die nog niet bekend zijn bij de gemeente. De verschillende organisaties die hulp verlenen komen regelmatig met de gemeente bijeen om kwaliteit te handhaven, efficiënter samen te werken en kennis uit te wisselen.
 • De PvdA wil juist nu het minimabeleid actualiseren en desnoods uitbreiden. Wij willen niemand in kou laten staan!

2. Onderwijs, cultuur en sport

Samen werken, leren, sporten, spelen en genieten van kunst en cultuur: dat zijn de bouwstenen van ontwikkeling, integratie en emancipatie van iedereen. Voor de PvdA staat centraal dat kinderen en volwassenen in de gemeente zich optimaal moeten kunnen ontplooien, zowel op school als thuis. Daarom is ons lokale onderwijsbeleid gericht op goede prestaties van scholen en leerlingen, in een goede leer- en leefomgeving. De (sport)verenigingen in Berkelland zijn het sociale cement en het dorpshuis is in elke kern het kloppend hart van de samenleving. Met nog meer samenwerking in en rond deze multifunctionele accommodaties is in wijken en dorpen meer mogelijk met minder geld.


Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • De PvdA spant zich ervoor in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te vermijden. Verdere samenwerking in de regio en Euregio is noodzakelijk om het culturele aanbod zo rijk mogelijk te houden voor iedereen.
 • Wij willen de samenwerking tussen kinderopvang, peuteropvang, bibliotheek, instellingen voor cultuureducatie en de basisscholen bevorderen, zodat brede scholen kunnen worden opgericht. De gemeente zal overleggen met alle betrokkenen rond het onderwijs en de kansen van alle kinderen op een onbezorgde jeugd vergroten.
 • Te veel kinderen in Berkelland starten op de basisschool met een taal- en ontwikkelingsachterstand. Dat is jammer en onnodig, want de gemeente krijgt geld van het rijk voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De PvdA wil er alles aan doen om alle kinderen die dat nodig hebben ook van dit onderwijs gebruik te laten maken. Bij de monitoring van het consultatiebureau moet structureel worden gelet op taal- en ontwikkelingsachterstanden. Alle kinderen en hun ouders moeten actief benaderd en goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden om achterstanden te beperken.
 • De PvdA kiest voor alles voor kwalitatief goed onderwijs. In wijken en kernen waar leerlingenaantallen dalen en/of de kwaliteit van het onderwijs achterblijft, stimuleren we de oprichting van samenwerkingsscholen (scholen met besturen van een verschillende signatuur – bijvoorbeeld openbaar en christelijk – die in een samenwerkingsverband de krachten bundelen).
 • De PvdA is voorstander van samenwerking en taakverdeling tussen de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Berkelland. We willen het onderwijsaanbod in Eibergen handhaven, want er zijn daar veel leerlingen en de schoolgebouwen zijn er prima.
 • De PvdA wil dat de straten rondom scholen veilig zijn. Wij stimuleren het lopen en fietsen naar school. Daarom moeten er ook veilige fietsroutes en voldoende fietsenstallingen zijn.
 • De PvdA is voor de invoering van een ‘noodfonds’ voor culturele instellingen die bij de uitvoering van een activiteit door overmacht met een tekort worden geconfronteerd. Het fonds bevat € 80.000,–; per jaar zal € 20.000,– beschikbaar zijn. Binnen de raadsperiode van vier jaar mag een aanvrager maximaal twee keer een beroep doen op het fonds.
 • Voor de groep mensen met een inkomen lager dan 125 procent van het bijstandsniveau willen wij een kortingspas voor sport- en cultuuractiviteiten, de bibliotheek, zwemlessen, computers voor brugklassers en een regeling voor schoolkosten.
 • De PvdA wil ook met de jongeren in Berkelland in contact blijven. Samenwerking tussen jongerenwerk, jeugdzorg en sportverenigingen vinden we heel belangrijk. Jongeren kunnen bijvoorbeeld braakliggende terreinen in de buurten inzaaien. Zo ontstaan trapveldjes, waar de sporters van vandaag en morgen elkaar ontmoeten. Ook kunnen moestuinen worden aangelegd en onderhouden door jong en oud in de buurt.
 • We willen zo veel mogelijk verenigingen, organisaties en instellingen samenbrengen in de dorpshuizen. Waar krachten gebundeld worden, ontstaat meerwaarde en daardoor is de kans ook groter dat voorzieningen overeind blijven in de grote en kleine kernen van Berkelland.
 • Er zijn veel verschillen in de mogelijkheden van sportverenigingen om inkomsten te genereren. Daarnaast hebben buitensportverenigingen minder huurlasten dan binnensportverenigingen. We willen een onderzoek naar de draagkracht van sportverenigingen.
 • Sport is belangrijk voor jong en oud. Daarom willen we onderzoeken hoe we meer mensen aan het sporten krijgen. De Sport Federatie Berkelland (SFB) speelt hierin een belangrijke rol.
 • De Sport Federatie Berkelland (SFB) is onmisbaar voor het in stand houden van een veelzijdig en toegankelijk sportaanbod voor alle Berkellanders. Wij vinden dat de SFB haar belangrijke werk moet kunnen blijven doen.

3. Welzijn en zorg

De PvdA wil Berkellanders niet aan hun lot overlaten nu er steeds minder geld beschikbaar is voor welzijn en zorg en steeds meer mensen een beroep doen op ondersteuning. Iedereen moet zijn eigen plannen in het leven kunnen nastreven. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking, zoeken wij naar een oplossing. Natuurlijk willen we het liefst dat mensen zelfstandig en zelfredzaam zijn, maar we weten dat dit niet vanzelfsprekend is. Daarom zorgt de PvdA ervoor dat er hulp is voor de mensen die dat het meest nodig hebben. Soms is het heel ingewikkeld om aan zorg te komen. We willen dat degene die zorg vraag meer direct contact krijgt met degenen die hem kunnen helpen. Wij investeren daarom in het gesprek vooraf. Soms is de oplossing dichtbij, in de eigen omgeving of in de eigen familie. Soms moeten we verder kijken. Iedereen is anders, daarom is er geen kant-en-klare oplossing. Daarom is maatwerk nodig.


Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • Draagkracht is voor de PvdA het sleutelwoord: wij zijn voor een inkomensafhankelijke bijdrage voor (thuis)zorg, zonder dat dit leidt tot een stapeling van bijdragen.
 • Wij geloven: minder instellingen, meer samenwerking en zorg voor de mensen die dat het meest nodig hebben, zoveel mogelijk in hun eigen wijk.
 • De gemeente gaat de AWBZ uitvoeren. De PvdA wil dat in Berkelland zorg en welzijn veel meer aan elkaar verbonden worden. Het gaat niet alleen om het uit bed halen van mensen die niet meer zelfstandig uit bed kunnen komen, maar ook om zorg en de zorgen van alledag. Goed leven begint bij het eigen netwerk van mensen, familie, buurt en bij de kracht van de professionals.
 • De PvdA wil dat de communicatie en de voorlichting van de gemeente helder en duidelijk wordt, ook als het over ingewikkelde kwesties gaat. Via internet, Berkelbericht en het gemeenteloket moeten mensen alle informatie kunnen vinden die ze nodig hebben.
 • Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden van zorgcoöperaties in Berkelland. Een zorgcoöperatie kan zelf mensen in dienst nemen, heeft geen winstoogmerk en overheadkosten zijn lager. Binnen een zorgcoöperatie zijn alle mensen die zorg nodig hebben lid en krijgen zij medezeggenschap over het beleid dat de zorgcoöperatie voert.
 • We zijn voor een persoonsgebonden budget (pgb). Fraude met pgb’s pakken we hard aan.
 • Ook in welzijn en zorg kiezen we voor kwaliteit. De versnippering in de dienstverlening moet uitgebannen worden. Wij willen dat de gemeente een regiefunctie krijgt en de verschillende partijen die zorg verlenen en coördineren samenbrengt, zodat er optimaal samengewerkt kan worden.
 • Samenwerking tussen inwoners van Berkelland, instanties, zorgprofessionals en de gemeente mag niet stuklopen op ingewikkelde regelgeving.
 • Vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een baan kunnen hulp bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het doen van boodschappen, het onderhouden van tuinen en bij klussen in huis.
 • De PvdA vraagt extra aandacht voor eenzaamheid onder Berkellanders. Samen kunnen we sociaal isolement voorkomen.
 • Mantelzorgers van alle leeftijden verdienen onze steun. Zij hebben veel taken en ook veel zorgen. De PvdA wil dat mantelzorgondersteuners capaciteit houden om mantelzorgers op te zoeken en te helpen met praktische oplossingen. Jonge en oudere mantelzorgers willen we extra ondersteunen, zodat zij ook hun eigen leven kunnen blijven leiden.
 • De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. De PvdA wil dat het aanbod van jeugdzorg adequaat en compleet is.
 • Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van problemen en situaties. Voor betere en efficiënte jeugdzorg willen we dat de gemeente de samenwerking tussen de aanbieders van jeugdzorg regisseert. Als organisaties niet willen samenwerken, zoekt de gemeente andere aanbieders die dat wel willen.
 • Opgroeien in een gezinssituatie is voor kinderen het best. Voor kinderen die om welke reden dan ook niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen, moet in eerste instantie een alternatief thuis worden gezocht in een pleeggezin of een gezinshuis. Pas als dat echt niet mogelijk is, komt plaatsing in een instelling aan de orde.
 • We accepteren geen wangedrag van jongeren en groepen jongeren. We tolereren uitgaansgeweld niet. Politie en horeca treden hiertegen gezamenlijk op. Voorkomen is beter dan genezen. We zetten dus in op preventie.
 • We stimuleren de deskundigheid van professionals op het gebied van veiligheid en de aanpak en signalering van huiselijk geweld, kindermishandeling, het (h)erkennen van eergerelateerd geweld, de aanpak van geweld tegen homo’s en de loverboy-problematiek.
 • Gezond leven is belangrijk voor iedereen. Wij willen in Berkelland in samenspraak met de GGD, zorgprofessionals en scholen een levensstijlcampagne met een jaarlijks uitvoeringsprogramma lanceren om de sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen. In dit programma hebben we onder andere aandacht voor het stimuleren van bewegen, gezond eten, alcoholmatiging, preventie van roken en het voorkomen en bestrijden van depressies.

4. Ruimte, natuur en milieu

Veel huizen staan te koop en er is een bouwstop in de gemeente. Het is al heel lang niet gemakkelijk meer om een huis te financieren. De PvdA ziet de gevolgen van de crisis en de bevolkingskrimp in Berkelland. Wij willen onze gemeente zo mooi en leefbaar mogelijk houden, binnen en buiten de bebouwde kom. Als we ons prachtige Berkelland schoon en mooi willen houden, moeten we bewust met onze leefomgeving omgaan en dat betekent dat we moeten investeren in duurzaamheid. Daarmee maken we Berkelland niet alleen gezonder, maar ook aantrekkelijker, voor inwoners en bezoekers.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • De PvdA gaat samen met inwoners zoeken naar oplossingen om kleine kernen leefbaar te houden. We vinden dat woningsplitsing mag, bijvoorbeeld bij boerderijen in de kernen. Zo kunnen mensen hun panden blijven onderhouden en behouden.
 • De PvdA wil dat terreinen die tijdelijk braak liggen worden beplant, bijvoorbeeld met wilde bloemen of gras. Zo kunnen Berkellanders, jong en oud, elkaar daar ontmoeten en er samen genieten van de natuur of sport en spel. Daarnaast kunnen deze plekken gebruikt worden als dorpsmoestuinen, waarin buurten, schooljeugd, senioren en verenigingen hun eigen gewassen kunnen telen.
 • Onze openbare ruimte moet sober, eenvoudig en degelijk beheerd worden. Bij de inrichting van wijken houden we rekening met de gebruikers van rolstoelen en scootmobielen.
 • Wij willen dat de gemeente, ProWonen, bewoners, organisaties en ondernemers (ook in regionaal verband) concrete afspraken maken over het investeren in de leefbaarheid van wijken, de kwaliteit van woningen, de totale woonlasten (inclusief gas, water, licht en servicekosten) en de invloed van huurders op nieuwe, levensloopbestendige, woningen en te renoveren woningen. Daarnaast moeten alle betrokkenen gespitst zijn op huurproblemen en overlast, zodat die tijdig gesignaleerd kunnen worden en er effectief op kan worden gereageerd. Ook willen we met buurgemeenten en wooncorporaties regionale afspraken maken over een evenwichtig woningaanbod.
 • De gemeente moet in samenwerking met ProWonen vrijgekomen winkelpanden aan de rand van de centra in Berkelland laten omvormen tot woningen voor jongeren en ouderen.
 • De kwaliteit van huurwoningen moet zo goed mogelijk zijn. Dat betekent dat wij woningen willen renoveren als dat nodig is. Daarbij kiezen wij voor duurzame en energiezuinige oplossingen. Dit is ook goed voor de werkgelegenheid in de bouwsector.
 • De PvdA Berkelland is tegen de winning van schaliegas, omdat dit slecht is voor het milieu en het de overgang naar duurzame energievoorziening vertraagt.
 • De PvdA wil het stimuleringsfonds voor zonnepanelen op Berkellandse daken verder uitbreiden en ook andere vormen van alternatieve energieproductie, waaronder windenergie, stimuleren. We zullen voorstellen doen om de kaders van de huidige regeling te verbreden en we zullen dit promoten. Daarnaast willen we afspraken maken met ProWonen om dit gezamenlijk op te pakken, zowel voor de particuliere sector als de huursector.
 • De nachtelijke duisternis in natuurlijke omgevingen wordt zoveel mogelijk hersteld, bijvoorbeeld door gebruik te maken van specifieke verlichting van buitenwegen. Lichtvervuiling van stallen gaan we tegen.
 • Megastallen bedreigen de volksgezondheid. Wij zijn tegen de vestiging van nog meer intensieve veehouderij.
 • De PvdA Berkelland wil een plan voor afval dat zoveel mogelijk is gericht op het scheiden van afval en het leven in een duurzame wereld. Wij willen dat onderzocht wordt hoe het gescheiden indienen van afval en het na inlevering scheiden van afval nog efficiënter kan worden uitgevoerd.
 • De PvdA wil dat de gemeente een visie ontwikkelt over de manieren waarop we om kunnen gaan met leegstand van panden. Welke mogelijkheden biedt de lege ruimte in het gemeentehuis, bijvoorbeeld?

5. Bestuur en financiën

Door de economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de gemeente Berkelland steeds kleiner. De bestaande voorzieningen staan steeds meer onder druk. We weten dat de gemeente Berkelland de komende jaren minder financiële middelen uit het gemeentefonds zal gaan ontvangen. Ook de nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van werk en zorg brengen waarschijnlijk extra kosten met zich mee.


Dat betekent voor de komende raadsperiode:

 • De PvdA vindt het essentieel dat alle inwoners van Berkelland zich betrokken voelen bij het beleid van de gemeente, inspraak hebben in wat er gebeurt en zich gehoord voelen door de gemeente. We willen dat er een goede samenwerking ontstaat tussen de overheid en de inwoners en dat die relatie ook gekoesterd wordt door alle partners.
 • Heldere, duidelijke en directe communicatie tussen de gemeente Berkelland en de mensen in Berkelland is van het grootste belang. De PvdA is altijd bereid tot een open gesprek met iedereen in Berkelland.
 • In principe moet de uitvoering van de taken die door de rijksoverheid overgedragen worden naar de gemeente betaald worden uit de budgetten die het rijk daarvoor geeft. Als die budgetten te laag blijken te zijn, bijvoorbeeld omdat de Berkellandse situatie niet overeenkomt met de gemiddelde normen, dan maakt de PvdA keuzes vanuit haar principes van een samenleving waarin voor iedereen plaats is, waar iedereen mee moet kunnen doen en waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
 • De PvdA vindt dat in alle gemeentelijke aanbestedingsprocedures waarbij gewisseld wordt van aanbieder het personeel, als het dat wil, overgedragen moet worden aan de nieuwe organisatie. Niemand mag tussen wal en schip vallen.
 • De gemeentelijke organisatie levert een bijdrage aan de bezuinigingen. Al is er de afgelopen jaren al veel bezuinigd op de gemeentelijke organisatie, de PvdA vindt dat de gemeente niet achter mag blijven als iedereen moet bezuinigen.
 • De PvdA vindt dat de burgemeester van Berkelland naast wettelijke taken ook meerdere inhoudelijke portefeuilles moet krijgen.
 • We laten de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie.
 • De PvdA vindt het heel belangrijk dat de gemeente rekening houdt met de koopkracht van haar inwoners. Daarom streeft de PvdA naar het voorkomen van lastenverzwaringen. De PvdA zet zich actief in voor kwijtschelding van lokale lasten voor mensen met een minimuminkomen (tot 110 procent bijstandsniveau).
 • De PvdA vindt dat de rioolheffing, die kostendekkend is, verlaagd kan worden. Door afgelegen en zeer onrendabele plekken te ontkoppelen van het riool en door te stoppen met de aanleg van dure, gescheiden rioolsystemen, is dat mogelijk.
 • De PvdA wil dat de gemeentelijke begroting op orde is. Als de gemeente moet bezuinigen kijken we eerst kritisch naar de uitgaven en dan naar de inkomsten.
 • Nieuwe investeringen of projecten moeten uit de reguliere begroting worden bekostigd. Wij vinden het van groot belang om bij onderzoek naar de uitvoering van nieuwe initiatieven ook te zoeken naar de mogelijkheden van externe financieringsbronnen en cofinanciering. Als er geen dekking is, kunnen we het project niet uitvoeren.
 • We vinden het belangrijk dat Berkelland reserves heeft om tegenvallers te kunnen opvangen, maar het opbouwen van een reserve is geen doel op zich.