Standpunten

Zoeken

Aanpak eenzaamheid ouderen

Om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, maken wij geld vrij, ook al moeten we daarvoor de gemeentelijke belastingen verhogen.

Lees verder

Asbest, ons probleem

Er is heel veel asbest in gebouwen, en vanwege de volksgezondheid moet dat opgeruimd worden.

Lees verder

Balans op de woningmarkt

Wij willen vraag en aanbod op de woningmarkt beter in balans brengen, zodat de gemeente Berkelland aantrekkelijker is om in te wonen, voor jongeren en starters.

Lees verder

Bijstand is onvoorwaardelijk

Een bijstandsuitkering is bedoeld als een sociaal vangnet. Dat hoort niet gekoppeld te zijn aan een tegenprestatie. De PvdA wil dat iedereen naar vermogen betrokken is en meedoet.

Lees verder

Buitengebied vol bedrijvigheid en bloeiende kernen

Bedrijvigheid in het buitengebied is goed voor het toerisme in onze regio. Maar, het mag niet de economie en sociale samenhang in stads- en dorpscentra minder sterk maken.

Lees verder

Energieneutraal

In 2030 wil Berkelland energieneutraal zijn. Om dat te bereiken willen we windmolens plaatsen: in de Achterhoek, of eventueel op zee.

Lees verder

Erkenning mantelzorgers

Omdat de situatie van elke mantelzorger anders is, kan er geen algemene maatregel worden toegepast – dus ook geen vrijstelling van sollicitatieplicht. Sommigen zijn wel, anderen niet (deels) beschikbaar en inzetbaar voor werk.

Lees verder

Financiële steun voor mensen met de laagste inkomens

Om te kunnen meedoen in de samenleving, krijgen mensen met een inkomen tot 130% van het wettelijk bestaansminimum (de bijstand) extra financiële ondersteuning.

Lees verder

Geen nieuwe megastallen

Duurzame landbouw, dierenwelzijn en zorg om de volksgezondheid zijn voor ons redenen om geen nieuwe megastallen te willen in het buitengebied.

Lees verder

Gemeenteloket niet alleen online

Inwoners kunnen online terecht bij de gemeente. Voor veel mensen is dat een uitkomst. Toch moet een gesprek aan de gemeentelijke balie mogelijk blijven. Zo kan iedereen optimaal geholpen worden.

Lees verder

Goed samenwerken met andere gemeenten

We zijn voor regionale samenwerking, waar dat relevant is en meerwaarde biedt. Lokale onderwerpen behandelen we lokaal.

Lees verder

Hogere OZB, socialer beleid

Omdat solidariteit heel gewoon is, vinden wij dat een ruimhartig sociaal beleid betaald mag worden vanuit de – eventueel te verhogen – OZB.

Lees verder

Jongeren en alcohol

Onder de 18 geen alcohol. NIX18 is er niet voor niets.

Lees verder

Jongeren horen erbij!

Voorzieningen voor jongeren zijn wegbezuinigd. De PvdA wil het gesprek aangaan met jongeren en hen weer een plek geven.

Lees verder

Jongerenoverlast: pak de oorzaak aan

Hard optreden tegen vervelend gedrag van jongeren is geen echte oplossing. We moeten samen de oorzaak aanpakken.

Lees verder

Jongerenraad als adviesorgaan gemeenteraad

Een jongerenraad die de gemeenteraad adviseert bij politieke besluitvorming is enorm waardevol voor een gemeente.

Lees verder

Krimp: bouwen naar vraag

Bouwen van woningen mag, als die woningen maar beter aansluiten bij de vraag. Zo krijgen we per saldo een beter woningbestand, aangepast op de krimp.

Lees verder

Kulturhusen, omarmd door de gemeenschap

Dorpshuizen zijn het knooppunt van voorzieningen die elkaar steunen en onmisbaar zijn in de dorpskern. Die kulturhusfunctie wil de PvdA graag ondersteunen, op voorwaarde dat ook de gemeenschap zich ervoor inzet.

Lees verder

Meer BOA’s, overal

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn in het buitengebied én in de kernen onmisbaar. Zij handhaven de regels en waarborgen een veilige leefomgeving voor ons allemaal.

Lees verder

Meer cultuur

We willen cultuur in de gemeente Berkelland ondersteunen: met subsidie en ook door een cultuurpas te introduceren en extra aandacht te geven aan de sociaal-culturele functie van de bibliotheek.

Lees verder

Meer dan alleen biologisch

Duurzame landbouw kan biologische landbouw zijn, maar er is veel meer. Het is dan ook onverantwoord om de agrarische sector biologisch werken op te dringen.

Lees verder

Meer ouderenwoningen, doorstroom op de woningmarkt

Als er meer ouderenwoningen zijn, krijgen we meer doorstroming op de woningmarkt en komt woonruimte vrij voor jonge mensen. De OZB hoeft daarvoor niet verhoogd te worden.

Lees verder

Milieuonvriendelijk gedrag wordt duurder

Meer afval aanbieden betekent meer betalen.

Lees verder

Minder afval, minder betalen

Afval scheiden moet mensen niet opgelegd worden: de Partij van de Arbeid wil mensen voorlichten en hen overhalen milieubewust te handelen.

Lees verder

Natuur en intensieve landbouw goed scheiden

Ons Achterhoekse coulisselandschap blijft behouden als we zorgen voor genoeg afstand tussen kwetsbare natuurgebieden en intensieve landbouw.

Lees verder

Ontwikkeling voor iedereen

Scholings- en ontwikkelingsbudgetten moeten beschikbaar zijn voor alle doelgroepen. Het aanbieden van bijvoorbeeld leer-werktrajecten alleen aan langdurig werklozen gaat voorbij aan het PvdA-ideaal dat mensen zich ontwikkelen zodat ze aan de maatschappij kunnen bijdragen.

Lees verder

Overheid voorbeeldrol energieneutraal

Overheden moeten voortaan groene energie afnemen. Dat geeft het goede voorbeeld en stimuleert ontwikkeling, prijsdaling en acceptatie.

Lees verder

Realistisch begroten

Als het gemeentebestuur op een meer realistische manier begroot, ontstaan er minder financiële mee- of tegenvallers. Dan wordt er ook minder onnodig bezuinigd.

Lees verder

Regio verbonden met het OV

Optimale verbindingen binnen de regio zijn heel belangrijk. De huidige budgetten zijn nu voldoende om een prima OV-netwerk te onderhouden.

Lees verder

Scholen werken samen

Kleine basisscholen zoeken manieren om hun krachten te bundelen en overeind te blijven. Op verzoek zou de gemeente hierbij kunnen ondersteunen.

Lees verder

Subsidie milieuvriendelijke oplossingen

De gemeente moet milieuvriendelijke en duurzame maatregelen subsidiëren. Als dat nodig is, verhogen we daarvoor de gemeentelijke belastingen.

Lees verder

Subsidie voor maatschappelijke waarde

Als de gemeente moet beslissen over subsidie voor een project, staat voor ons maatschappelijke waarde voorop.

Lees verder

Thuiszorg

PvdA-fracties in de Achterhoekse gemeenteraden hebben geprobeerd een voorstel aangenomen te krijgen over het behoud van de rechtspositie van de thuiszorgmedewerkers van Sensire. Helaas moeten we constateren dat hier niets van terecht is gekomen. De rechtse meerderheden die de gemeenteraden sinds de vorige verkiezingen in 2010 domineren hebben het PvdA amendement naar de prullenbak verwezen.

Lees verder

Uitbreiden boerenbedrijven, onder voorwaarden

Dierenwelzijn, landschap en bestaande regels, dat zijn aandachtspunten en voorwaarden bij het uitbreiden van agrarische bedrijven.

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Lees hier het verkiezingsprogramma uit 2014, voor de huidige raadsperiode.

Lees verder

Woningsplitsing in alle redelijkheid

Woningsplitsing voorziet in een behoefte.

Lees verder

Zelf energie opwekken

Duurzame initiatieven, bijvoorbeeld om zelf energie op te wekken, zijn fantastisch. De gemeente moet ondersteunen en meedenken, maar wordt niet verplicht om zonder meer mee te betalen.

Lees verder